Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Nasza firma zapewnia ochronę danych osobowych oraz zobowiązuje się ich nie sprzedawać, ujawniać ani przekazywać dalej.

Wszystkie dane osobowe można wpisać do zamówienia, takie jak adres, numer telefonu, numer karty kredytowej, dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji Twojego zamówienia.

Regulamin użytkownika

Informacje:

Właściciel praw autorskich nie ponosi odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystywania strony internetowej. Wykorzystywanie i aplikacja instrukcji, tekstów, pomysłów i wskazówek będących treścią witryny – na własną odpowiedzialność użytkownika.
Nie ponosimy odpowiedzialności za przypadkowe awarie, szkody i poniesione koszty, które powstały w wyniku nieuprawnionego lub niewłaściwego korzystania ze stron internetowych, ich złego funkcjonowania w przypadku awarii technicznej, nieuprawnionej ingerencji w treść witryny, opóźnieniem danych przeznaczonych do wysłania, a także w przypadku szkód spowodowanych przez błędy systemu lub wirusy komputerowe, ewentualnie spowodowanych przez inne podobne awarie.

Ochrona danych osobowych

www.magazyn-styl-zycia.com deklaruje, że w zarządzaniu swoją stroną odnośnie do przetwarzania danych osobowych postępuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W przypadku posiadania jakichkolwiek danych o charakterze osobistym od poszkodowanej osoby ta ich odesłaniem jednocześnie wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez firmę www.magazyn-styl-zycia.com, która dane te przechowuje w swoim systemie informacyjnym i przetwarza do innych celów, zgodnie z obowiązującym prawem. Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim.

Dane osobowe są starannie przetwarzane, zwłaszcza, choć nie wyłącznie, do następujących celów:

 • Sytuacja na rynku
 • analiza rynku
 • analiza zwyczajów użytkowników
 • opracowanie statystyki odwiedzin
 • realizacja konkursów i innego rodzaju zabaw
 • dostarczają informacji na temat nowych produktów i usług
 • dostarczają informacji na temat różnych wydarzeń
 • realizacja reklamacji i skarg klientów
 • realizacja zamówień

Nasza firma zapewnia swoim klientom i partnerom świadczenie usług z zachowaniem bezpieczeństwa i poufności informacji. Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić państwa uwagę na fakt, że poprzez korzystanie z naszej strony internetowej dane osobowe mogą dostać się również na strony internetowe innych firm i organizacji. W przypadku korzystania z innych witryn internetowych należy zapoznać się z warunkami i regulaminem odnośnie ochrony danych osobowych.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Definicje
Art. 1.

Dla celów niniejszych Warunków i Zastrzeżeń pojęcia podane poniżej będą miały następujące znaczenia:

 • “www.magazyn-styl-zycia.com” witryna sieci Web oznacza wirtualne zasoby informacji na Internecie, będące własnością firmy www.magazyn-styl-zycia.com, które prezentują produkty i usługi www.magazyn-styl-zycia.com i stwarzają możliwość dla użytkowników witryny, aby korzystali z różnych usług, oraz mieli dostęp, za pomocą hiperłączy (hiperlinków) umieszczonych w tej witrynie, do zasobów informacji przechowywanych na serwerze www.magazyn-styl-zycia.com lub na innym serwerze nie zarządzanym przez www.magazyn-styl-zycia.com.
 • „Usługi” oznaczają usługi i zasoby, które www.magazyn-styl-zycia.com zapewnia użytkownikom www.magazyn-styl-zycia.com za pomocą witryny internetowej o nazwie www.magazyn-styl-zycia.com, obejmujące produkty objęte niniejszym katalogiem/listą produktów i inne usługi, które na bieżąco są rozwijane i dodawane.
 • „Użytkownik” oznacza osobę fizyczną, korzystającą z Usług, które www.magazyn-styl-zycia.com zapewnia, poprzez witrynę internetową www.magazyn-styl-zycia.com, po spełnieniu wymagań dot. rejestracji, opisanych później. Użytkownik pozostaje w stosunku umownym z www.magazyn-styl-zycia.com.
 • „Złośliwe działanie” oznacza każdy taki czyn lub zamiar, który jest sprzeczny z etyką Internetu, lub wyrządza szkodę osobom, które podłączone są do Internetu lub innej sieci związanej z Internetem, oraz każdy taki czyn, który może być kwalifikowany jako przestępstwo lub wykroczenie administracyjne wg przepisów prawa Słowacji/UE lub innego odpowiedniego prawa. Za złośliwe działanie można uznać między innymi – nie ograniczając się do nich – każdy następujący czyn lub próbę: flooding, dostęp do zasobów poprzez wykorzystanie uprawnień i haseł innych użytkowników, wykorzystanie niedoskonałosci systemu dla własnej korzyści lub w celu pozyskania informacji (HACK), dokonanie czynu, który można uznać za szpiegostwo przemysłowe lub akt sabotażu, uszkodzenie lub zniszczenie systemów lub zasobów informacji (CRACK), przekazywanie systemów do nieautoryzowanej zdalnej kontroli („Trojańskie konie”) lub przyczynienie się do instalacji wirusów, zakłócanie dla użytkowników normalnego korzystania z Internetu lub innych sieci związanych z nim, itd.
 • „Witryna sieci Web” oznacza pewne miejsce w Internecie, dostępne za pomocą unifikowanego adresu (URL) poprzez HTTP, HTTPS lub inny ogólny protokół, które zawiera pliki, programy, teksty, obrazy, zdjęcia lub inne materiały i zasoby.
 • „Strona sieci Web” oznacza pewną część składową witryny.
 • „Adres IP” oznacza indywidualny numer identyfikacyjny, przyporządkowany do komputera, strony Web lub zasobów użytkownika w taki sposób, aby umożliwił on określanie ich miejsca na Internecie.
 • „Konto użytkownika” oznacza określone miejsce witryny www.magazyn-styl-zycia.com, które zawiera informacje dot. użytkownika wymagane i przechowywane przez www.magazyn-styl-zycia.com w celu zawarcia umowy. Konto jest dostępne wyłącznie po podaniu nazwy użytkownika i hasła. Konto zapewnia użytkownikowi możliwość dostępu do takich Usług, które wymagają uprzedniej rejestracji w bazie danych www.magazyn-styl-zycia.com, oraz umożliwia zrzekanie się z korzystania z Usług, modyfikację danych podanych w trakcie rejestracji, zmianę hasła jak i inne.
 • „System Informacyjny” oznacza każde urządzenie lub połączonych w sieć urządzeń, za pomocą których – w całości lub części – pewien program umożliwi automatyczne przetwarzanie danych.
 • „Hiperłącze” oznacza łącze (link) umieszczony na pewnej stronie Web, które umożliwia automatyczne odniesienie do innych stron sieci, zasobów informacji i objektów poprzez standartowe protokoły.
 • „Hasło” oznacza wybrany przez użytkownika indywidualny kod, zestawiony z liter, cyfr i/lub innych znaków, który wraz z nazwą użytkownika umożliwia dostęp do jego profilu (konta).
 • „Nazwa użytkownika” oznacza wybrany przez użytkownika indywidualny kod, zestawiony z liter, cyfr i/lub innych znaków, który identyfikuje użytkownika przy dostępie do jego profilu (konta).
 • „Zdarzenie przypadkowe” oznacza wszelkie okoliczności nieprzewidziane w momencie zawarcia umowy, które obiektywnie uniemożliwiają realizacji Usług.

Przedmiot
Art. 2.

 • www.magazyn-styl-zycia.com świadczy swoje usługi wyłącznie przy przestrzeganiu przez użytkownika niżej podanych wymagań jak również przy spełnieniu dodatkowych warunków odnośnie świadczenia pewnych usług, opublikowanych na stronach w witrynie www.magazyn-styl-zycia.com.
 • Usługi regulowane w niniejszych Warunkach i Zastrzeżeniach stanowią zespół zasobów i usług, do których dostęp z założenia jest możliwy po uprzedniej rejestracji lub rejestracji i zapłaceniu odpowiedniej ceny, i które opisane są na stronach Web www.magazyn-styl-zycia.com jako dostępne pod odnośnymi warunkami i zastrzeżeniami dot. użycia.
 • Odnośnie zasobów i usług, które są dostępne dla wszystkich użytkowników bez uprzedniej rejestracji, mają zastosowanie Zasady użytkowania witryny www.magazyn-styl-zycia.com.
 • Użytkownik powinien sam sobie zapewnić komputer i inne urządzenie techniczne, dostęp do Internetu i łącze do transmisji paczek z informacjami między użytkownikiem a stroną sieci Web, które niezbędne są do korzystania ze świadczonych usług. www.magazyn-styl-zycia.com nie bierze odpowiedzialności w przypadku, kiedy użytkownik nie ma dostępu do Usług z powodu problemów leżących poza kontrolą www.magazyn-styl-zycia.com (problemy dot. sprzętu, oprogramowania albo połączenia z internetem, itd.).
 • Niniejsze Warunki i Zastrzeżenia nie dotyczą Usług świadczonych na innych zasadach oraz relacji między użytkownikiem i stroną trzecią.

Art. 3.

Z uwagi na to, że Usługi świadczone przez www.magazyn-styl-zycia.com są różnorodne i ich liczba ciągle wzrasta, oraz na to, że mogą one ulegać modyfikacji z powodu ich ulepszenia i rozszerzenia, jak i pod względem warunków ich świadczenia (wolny dostęp, uprzednia rejestracja, uprzednia rejestracja i zapłata odnośnej ceny), www.magazyn-styl-zycia.com może je zmieniać w dowolnym czasie.

Przyjęcie Warunków i Zastrzeżeń. Rejestracja
Art.4.

 • W celu korzystania ze świadczonych usług, użytkownik powinien zarejestrować się poprzez wypełnienie online formularza rejestracyjnego dostępnego w witrynie www.magazyn-styl-zycia.com, oraz powinien wyrazić swoją zgodę na przyjęcie niniejszych Warunków i Zastrzeżeń.
 • Poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i odfajkowanie pola „I have read the General Terms and Conditions and I agree with it” („Przeczytałem Ogólne Warunki i Zastrzeżenia i przyjmuję je”), oraz klikając na wirtualny przycisk „Create my account now!” („Utwórz moje konto teraz!”) użytkownik dokonuje elektronicznego oświadczenia w rozumieniu Słowackiego/UE Dokumentu Elektronicznego, i oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi Warunkami i Zastrzeżeniami, przyjmuje je i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Elektroniczne oświadczenie, przechowywane na serwerze www.magazyn-styl-zycia.com dzięki ogólnie przyjętego standardu technicznego przetwarzania, który umożliwia jego odtwarzanie, zyskuje moc dokumentu elektronicznego w rozumieniu wspomnianej ustawy. www.magazyn-styl-zycia.com jest uprawniona do przechowywania w pliku dziennika (log) adresu IP użytkowników oraz wszelkie inne informacje niezbędne do ich identyfikacji jak i do odtwarzania ich oświadczenia elektronicznego o akceptacji niniejszych Warunków i Zastrzeżeń, na wypadek powstania ewentualnych sporów prawnych. Użytkownik może bez ograniczeń modyfikować informacje podane w formularzu rejestracyjnym przed dokonaniem oświadczenia wg ust. 2 powyżej.
 • Do korzystania z płatnych usług świadczonych przez www.magazyn-styl-zycia.com, oprócz rejestracji niezbędna jest zapłata odpowiedniej ceny wraz z akceptacją odpowiedniej umowy licencyjnej.
 • Przy wypełnieniu formularza rejestracyjnego użytkownik powinien podać prawdziwe i wyczerpujące informacje dot. jego tożsamości, zawodu oraz inne wymagane przez formularz elektroniczny informacje, jak również zgłosić ich zmianę w terminie 7 dni po zmianie. Użytkownik zaświadcza i gwarantuje, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i pełne, oraz zobowiązuje się do ich poprawienia lub odświeżenia w przypadku jakichkolwiek ich zmian.
 • W przypadku, kiedy użytkownik dostarcza nieprawdziwe dane, lub nie zawiadamia o niezbędnych zmianach zgodnie z poprzednim ustępem, www.magazyn-styl-zycia.com uprawniona jest do natychmiastowego zakończenia lub zawieszenia dalszego świadczenia Usług i podtrzymania rejestracji użytkownika, bez uprzedniego zawiadomienia. Zakończenie świadczenia Usług należy uznać automatycznie za rozwiązanie umowy.
 • Rodzice wykonujący swoje prawa rodzicielskie lub osoby sprawujące opiekę nad nieletnimi ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez ich podopiecznych firmie www.magazyn-styl-zycia.com lub osobom trzecim odnośnie rejestracji i korzystania z Usług, a także za szkody spowodowane podawaniem nieprawdziwych danych.

Nazwa użytkownika i Hasło
Art. 5.

 • Użytkownik odpowiada za ochronę swojego hasła, jak również za wszystkie czyny dokonane przez niego lub osobę trzecią poprzez użycie jego nazwy i hasła.
 • Użytkownik jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań i podjąć wszystkie środki w celu ochrony swojego hasła.
 • Użytkownik jest zobowiązany, aby nie ujawnić swojego hasła osobom trzecim, oraz natychmiast zawiadomić www.magazyn-styl-zycia.com o jakimkolwiek nielegalnym dostępie lub stwierdzonej próbie dostępu do jego profilu użytkownika. Niezależnie od powyższego, użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego zawiadomienia www.magazyn-styl-zycia.com o każdym nieautoryzowanym korzystaniu ze świadczonych Usług.
 • Z uwagi na specyficzności protokołów internetowych oraz w celu ochrony danych związanych z hasłem, użytkownik zobowiązuje się do wylogowania ze swojego profilu, gdzie zalogował się, poprzez klikanie na wirtualny przycisk „Sign out” („Wylogowanie się”).

Modyfikacja Warunków i Zastrzeżeń
Art.6.

 • Z uwagi na to, że Usługi świadczone przez www.magazyn-styl-zycia.com są różnorodne i ich liczba ciągle wzrasta, oraz na to, że mogą one ulec modyfikacji z powodu ich ulepszenia i rozszerzenia, jak i zmian ustawowych które mają wpływ na świadczone Usługi, www.magazyn-styl-zycia.com może w każdym czasie jednostronnie modyfikować niniejsze Warunki i Zastrzeżenia.
 • W razie modyfikacji niniejszych Warunków i Zastrzeżeń www.magazyn-styl-zycia.com posiada siedzibę i zarejestrowany adres w biurze: Svetla 1, 81102 Bratislava, Slovakia.
 • A www.magazyn-styl-zycia.com zobowiązuje się do zawiadomienia użytkownika o zmianie poprzez wysłanie do niego e-maila lub opublikowanie jej w jego profilu albo w wyróżnionym miejscu na którejkolwiek stronie Web www.magazyn-styl-zycia.com. Jeżeli użytkownik w terminie wg ustępu 2 nie oświadczy, że nie akceptuje tych zmian, to należy to uznać za ich akceptację. W przeciwnym przypadku www.magazyn-styl-zycia.com jest uprawniona do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usług dla danego użytkownika, co należy uznać za automatyczne rozwiązanie umowy.

II. USŁUGI

Usługi bezpłatne
Art. 7.

Usługi bezpłatnie świadczone przez www.magazyn-styl-zycia.com to takie usługi, które są dostępne dla użytkownika poprzez witrynę www.magazyn-styl-zycia.com po uprzedniej rejestracji zgodnie z ust. 2 art. 4 niniejszych Warunków i Zastrzeżeń.

Ceny i sposób zapłaty
Art. 8.

 • Ceny Usług podane są na odnośnych stronach www.magazyn-styl-zycia.com. www.magazyn-styl-zycia.com jest uprawniona do ich modyfikacji. Przedstawione ceny zawierają podatek VAT (jeżeli można go zastosować). Dalsze zmiany cen nie dotyczą użytkownika, który już rzeczywiście opłacił pewną Usługę.

Cenę można uregulować dowolną metodą zapłaty, opisaną na odnośnej stronie Web w witrynie www.magazyn-styl-zycia.com.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

Prawa i obowiązki użytkownika
Art. 9.

Użytkownik jest uprawniony do dostępu online i korzystania w sposób określony przez www.magazyn-styl-zycia.com z Usług świadczonych zgodnie z niniejszymi Warunkami i Zastrzeżeniami. Aby uzyskać dostęp do Usług świadczonych po uprzedniej rejestracji, użytkownik powinien podać swoją nazwę użytkownika i swoje hasło.

Art. 10.

Użytkownik jest uprawniony do dostępu i modyfikacji swoich danych osobowych, podanych przez niego w trakcie rejestracji w witrynie www.magazyn-styl-zycia.com. Te prawa użytkownik może wykonywać online poprzez swój profil użytkownika.

Art. 11.

 • Wszelkie prawa autorskie odnośnie treści witryny www.magazyn-styl-zycia.com, w tym między innymi tekstów, obrazów, wzorów, grafik, zdjęć i innych materiałów video, materiałów dźwiękowych, formatów, oprogramowań, zestawień danych, baz danych (w tym baza danych www.magazyn-styl-zycia.com) i innych materiałów, jak również prawa autorskie odnośnie Usług są chronione przez prawo Słowacji, oraz stanowią wyłączną własność www.magazyn-styl-zycia.com lub innej osoby trzeciej, która udzieliła prawo firmie www.magazyn-styl-zycia.com do korzystania z tych praw. Użytkownik nie powinien wykorzystywać witrynę www.magazyn-styl-zycia.com, Usługi lub jakikolwiek element ich treści w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
 • Prawo dostępu użytkownika nie uprawnia do kopiowania lub powielania treści witryny lub jej jakiejkolwiek części, jak również do korzystania z praw autorskich będących własnością www.magazyn-styl-zycia.com lub jakiejkolwiek innej osoby trzeciej, z wyjątkiem, gdy dotyczy to niewielkiej części treści dla potrzeb własnych i niekomercjalnych, co nie krzywdzi prawnych interesów autorów lub jakichkolwiek innych właścicieli praw autorskich. Niezależnie od powyższego, użytkownik nie powinien usunąć z powyższych materiałów ani jednego oznaczenia lub informacji dot. znaku towarowego lub posiadania innego rodzaju praw autorskich.
 • Jeżeli inaczej nie uzgodniono, użytkownik nie może zapewnić w jakikolwiek sposób dostępu stronie trzeciej do treści jakiejkolwiek części witryny www.magazyn-styl-zycia.com oraz do Usług, jak również powielić jej. Oznacza to między innymi, że użytkownik nie może streścić i/lub ponownie użyć treści istotnych części witryny www.magazyn-styl-zycia.com, i/lub systematycznie i wielokrotnie streszczać i ponownie używać treść nieistotnych części witryny www.magazyn-styl-zycia.com, bez pisemnej zgody www.magazyn-styl-zycia.com.

Prawa i obowiązki usługodawcy (operatora)
Art. 12.

www.magazyn-styl-zycia.com zobowiązuje się do podejmowania wszelkich niezbędnych kroków, aby udostępnić użytkownikom Usługi będące przedmiotem niniejszych Warunków i Zastrzeżeń.

Art. 13.

 • Niezależnie od powyższego ustępu, w przypadku, gdy użytkownik narusza prawa autorskie odnośnie treści witryny www.magazyn-styl-zycia.com lub jakiejkolwiek jej części, to www.magazyn-styl-zycia.com ma prawo do dezaktywizacji lub skasowania nazwy użytkownika i jego hasła.

Art. 14.

 • www.magazyn-styl-zycia.com jest uprawniona, ale nie jest zobowiązana instalować cookies – czyli małe pliki generowane przez stronę sieci Web poprzez serwer internetowy, które są przechowywane na twardym dysku użytkownika -, co stwarza możliwość odzyskania informacji dot. użytkownika i monitorowania jego działalności.
 • www.magazyn-styl-zycia.com może umieścić hiperłącza i ogłoszenia reklamowe w witrynie www.magazyn-styl-zycia.com w celu sprzedaży towarów oraz pokazania usług stron trzecich – partnerów firmy www.magazyn-styl-zycia.com. www.magazyn-styl-zycia.com nie odpowiada za dostępność i jakość tych towarów oraz za treść tych usług, jak również za spełnienie wszystkich podjętych przez nich zobowiązań, ponieważ akcje prowadzone przez strony trzecie – partnerów www.magazyn-styl-zycia.com – nie są objęte kontrolą www.magazyn-styl-zycia.com.
 • Przy świadczeniu Usług będących przedmiotem niniejszych Warunków i Zastrzeżeń www.magazyn-styl-zycia.com, w celu zwrócenia uwagi użytkownika, zastrzega sobie prawo do załączenia do jego profilu użytkownika oraz do strony www.magazyn-styl-zycia.com hiperłącza i ogłoszenia reklamowe, wskazujące takie strony w sieci Web, które nie podlegają kontroli www.magazyn-styl-zycia.com. www.magazyn-styl-zycia.com nie bierze żadnej odpowiedzialności za dostęp i treść tych stron ani za usługi świadczone przez takie strony, ponieważ ich treść oraz charakter świadczonych usług nie podlega kontroli www.magazyn-styl-zycia.com.
 • www.magazyn-styl-zycia.com jest uprawniona do tego, aby przesyłała użytkownikom informacje komercyjne dot. jej nowych usług oraz usług świadczonych przez jej partnerów, lub zmian niniejszych Warunków i Zastrzeżeń, jak i sposobów korzystania z Usług świadczonych dotychczas. Przyjmując niniejsze Warunki i Zastrzeżenia użytkownik wyraża zgodę na to, aby www.magazyn-styl-zycia.com przesyłała mu nieproszone informacje komercyjne.

Art. 15.

 • www.magazyn-styl-zycia.com jest uprawniona ale nie zobowiązana do usuwania, skasowania lub zablokowania zależnie od swojego uznania którejkolwiek części witryny www.magazyn-styl-zycia.com.
 • www.magazyn-styl-zycia.com jest uprawniona ale nie zobowiązana do zapisywania dowolnej treści umieszczonej na jej serwerze, oraz przekazywania tej treści stronom trzecim lub właściwym władzom, jeżeli staje się to konieczne ze względu na ochronę praw, interesów prawnych oraz bezpieczeństwa www.magazyn-styl-zycia.com lub stron trzecich, jak również w przypadku, gdy odnośną treść należy przekazać właściwym władzom państwowym.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe
Art. 16.

www.magazyn-styl-zycia.com jest uprawniona do zbierania, wykorzystywania i przetwarzania informacji dot. jej użytkowników po ich zarejestrowaniu się zgodnie z ust. 2 art. 4 niniejszych Warunków i Zastrzeżeń. Informacje służące do identyfikacji użytkowników mogą obejmować imię i nazwisko, adres, nr telefonu, zawód użytkownika, oraz dowolne inne informacje podane przez użytkownika w trakcie rejestracji. Ta informacja może również zawierać jakiekolwiek inne dane podane, wpisane do formularza lub używane w związku z ubieganiem się o lub korzystaniem ze świadczonych Usług przez użytkownika, jak również uzyskane w związku z jego uczestnictwem w jakiejkolwiek promocji, losowaniu, loterii, sondażu, itd.

Przetwarzanie danych osobowych
Art. 17.

 • www.magazyn-styl-zycia.com powinna podjąć wszelkie środki ostrożności i ponieść odpowiedzialność za ochronę danych osobowych użytkowników, które uzyskała w związku ze świadczeniem Usług będących przedmiotem niniejszych Warunków i Zastrzeżeń, z wyjątkiem przypadków siły wyższej, wydarzeń przypadkowych lub złośliwych akcji stron trzecich.
 • www.magazyn-styl-zycia.com powinna na formularzu rejestracyjnym zaznaczyć, które dane należy podać obowiązkowo, a które dobrowolnie, oraz jakie następstwa pociąga za sobą odmowa podania danych obowiązkowych. Przyjmując niniejsze Warunki i Zastrzeżenia użytkownik wyraża zgodę na to, aby jego dane osobowe zostały przetworzone jak tutaj przewidziano.
 • Ograniczenia wspomniane w ust. 1 powyżej, nie mają zastosowania w przypadku złośliwego działania lub naruszenia praw i prawnych interesów strony trzeciej przez użytkownika lub innej osoby będącej pod jego opieką. W takim przypadku www.magazyn-styl-zycia.com może ujawnić dane osobowe właściwym władzom państwowym, zgodnie z obowiązującym prawem.